Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over aankomende speciale aanbiedingen!

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor de aankoop (zie hieronder voor de huurvoorwaarden)

Downloaden om op te slaan of af te drukken

Status: 01.01.2020

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van het

Glampingwelt GmbH
Jacquingasse 13/1
1030 Wenen
Oostenrijk
Tel:+43(0)6765562542
E-mail: info@glampingwelt.com
www.glampingwelt.com

(hierna "Verkoper"),

is van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen die door een consument of ondernemer (hierna "Klant" genoemd) met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de goederen en diensten van laatstgenoemde. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

De ten tijde van het sluiten van het contract geldende versie van de AV is van toepassing.

1.2Een consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie aangaat die geen deel uitmaakt van de uitoefening van zijn bedrijf. Voor de toepassing van deze AV is een ondernemer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, commerciële coöperaties, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, spaarbanken, Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV), Europese vennootschappen (SE) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) zijn ondernemers door de rechtsvorm die zij hebben.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de Klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, e-mail of post aan de verkoper doen toekomen.

De verkoper bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van uw bestelling die u via onze online shop hebt geplaatst. Een dergelijke e-mail vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij naast de ontvangstbevestiging tegelijkertijd de aanvaarding wordt verklaard.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

Indien de Klant tijdens het online bestelproces een betalingsmethode kiest door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten en tegelijkertijd een betalingsopdracht geeft aan zijn betalingsdienstaanbieder om het geld rechtstreeks op de rekening van de Verkoper over te maken, verklaart de Verkoper, in afwijking van artikel 2.3, dat hij het aanbod van de Klant aanvaardt op het ogenblik dat het geld op de rekening van de Verkoper wordt ontvangen.

2.4 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, brief) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.5Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 . Voor het sluiten van de overeenkomst staan de Duitse en de Engelse taal ter beschikking.

2.7De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails onder dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten die in de EU wonen, hebben in het algemeen recht op herroeping bij het sluiten van een overeenkomst op afstand.

Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst tussen de verkoper en een consument die wordt gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument, waarbij tot en met de sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand (brieven, internet, telefoon).

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de producten en diensten van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen.

De prijzen in onze online winkel zijn in EUR en zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten. U kunt de verzendkosten vinden op de subpagina "Verzend- en betaalinformatie". De bedragen vermeld op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Voor leveringen binnen de EU zullen wij u nogmaals informeren over de prijzen, belastingen en verzendkosten in het besteloverzicht voordat wij de bestelling afronden.

De betalingswijzen die in onze online winkel worden aanvaard, zijn vermeld op de subpagina "Verzend- en betaalinformatie" genoteerd. Daar vindt u alle details over de bijbehorende betalingsvoorwaarden en eventuele kosten.

Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (b.v. overmakingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (b.v. douanerechten), alsmede kosten en vergoedingen voor het opstellen van in- en uitvoerdocumenten. Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1Onze aanbiedingen staan open voor alle klanten met een verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Unie en ook in de hieronder vermelde landen.

De goederen worden echter alleen in de volgende landen geleverd:

Albanië, Oostenrijk, Belarus, België,Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Estland, Duitsland, Georgië, Griekenland,Hongarije, Italië, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Oekraïne.

Indien u een verkoop en levering in een ander land wenst, kan dit eventueel per geval afzonderlijk worden onderhandeld en vragen wij u contact met ons op te nemen.

5.2. Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of maatschappij die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas op de klant over bij de levering van de goederen aan de klant of aan een persoon die gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen. Indien de consument echter zelf de vervoerovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van een door de ondernemer voorgestelde keuze, gaat het risico over zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst met klanten die ondernemers zijn in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering.

5.4 In geval van zelfafhaling zal de Verkoper de Klant eerst per e-mail informeren dat de door de Klant bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de Klant de goederen volgens afspraak met de Verkoper afhalen in het expeditiemagazijn van de Verkoper in Wenen. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1Ten aanzien van consumenten behoudt de Verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

7) Garantie en Waarborg

7.1 De bepalingen van de wettelijke garantie zijn van toepassing.

Indien de klant als ondernemer optreedt, geldt eveneens het volgende:

 • In principe vormt een onbeduidend gebrek geen garantieclaim,
 • De verkoper heeft de keuze van de wijze waarop het gebrek wordt verholpen,
 • De verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

Indien de klant handelt als ondernemer in de zin van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB), is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om de goederen te onderzoeken en gebreken te melden in overeenstemming met § 377 UGB. Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.2 Garantie van de fabrikant

Bij de verkoop van een tent wordt garantie gegeven door de fabrikant Lotus Belle™. Daar vindt u details over de garantie van de fabrikant. hier.

8) Aansprakelijkheid

8.1De verkoper is aansprakelijk voor elke rechtsgrond zonder beperking

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

8.2Voor het overige is elke aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.

8.3De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Plaats van bevoegdheid/toepasselijk recht

9.1 Indien de Klant een ondernemer is, wordt de plaats van de maatschappelijke zetel van de Verkoper overeengekomen als de exclusieve bevoegde rechtbank. Dit geldt niet voor consumenten.

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Republiek Oostenrijk, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument woonplaats heeft.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

../..

Algemene huurvoorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Contractperiode
 6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 7. Montage/overhandiging, zorg en aansprakelijkheid
 8. Terug
 9. Garantie
 10. Eigendom
 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank
 12. Informatie over onlinegeschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene huurvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) van
Glampingwelt GmbH
Jacquingasse 13/1
1030 Wenen
Oostenrijk
Tel: +43(0)6765562542
Email: info@glampingwelt.com

(hierna te noemen "verhuurder"), is van toepassing op alle huurovereenkomsten die een consument of ondernemer (hierna te noemen "klant") met verhuurder sluit met betrekking tot zijn goederen of diensten. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

De ten tijde van het sluiten van het contract geldige versie van de AV is beslissend.

1.2Een consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie verricht die geen deel uitmaakt van de exploitatie van zijn bedrijf.Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, commerciële coöperaties, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, spaarbanken, Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV), Europese vennootschappen (SE) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) zijn ondernemers door de rechtsvorm die zij hebben.

2) Sluiting van het contract

2.1 De verhuurder stelt evenementen- en luxe tenten op huurbasis ter beschikking door middel van een huurovereenkomst.

2.2 De productbeschrijvingen op de website van Lessor vormen geen bindend aanbod van Lessor, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.3 De klant kan het aanbod doen per telefoon, per e-mail, in persoon of per post aan de verhuurder.

2.4 Lessor kan het aanbod van de klant telefonisch of schriftelijk binnen vijf dagen accepteren door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (brief of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant ter zake bepalend is.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verhuurder het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.5 De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn alleen de Duitse en de Engelse taal beschikbaar.

2.7 De klant kan de verhuurder ook om een bindend aanbod vragen, waarbij de overeenkomst wordt gesloten door aanvaarding door de klant.

2.8 Geval De verwerking van de bestelling en de contacten vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verhuurder verzonden e-mails onder dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verhuurder of door derden die door de verhuurder zijn belast met de afhandeling van de bestelling, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten die in de EU wonen, hebben in het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht en de uitsluiting daarvan is te vinden in de instructies van de verhuurder inzake herroeping.

Daarboven en voor ondernemers is alleen een annulering met kosten mogelijk. In geval van opzegging van de huurovereenkomst verbindt de huurder zich tot betaling van

 • tot 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode 50 % van de huurprijs
 • tot 1 week voor het begin van de huur 60 %.
 • tot 3 dagen voor het begin van de huurperiode 80%.
 • tot 24 uur voor de aanvang van de huur 100 % van de overeengekomen huurprijs

van de overeengekomen huurprijs.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verhuurder, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is begrepen, maar niet de verzendkosten.maar niet de verzendkosten..

De verzendkosten binnen de EU vindt u op de subpagina "Verzendkosten en leveringsvoorwaarden". De op het ogenblik van de bestelling vermelde bedragen zijn van toepassing.

Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overmakingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -heffingen (bv. douanerechten) of invoerrechten of -heffingen (bv. douanerechten), alsmede kosten en vergoedingen voor het opstellen van in- en uitvoerdocumenten. Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

De kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede, in voorkomend geval, de kosten van huisvesting van het personeel van de verhuurder, moeten door de huurder worden vergoed. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs, tenzij anders vermeld.

Kosten voor bouwboeken of statische rapporten zijn evenmin in onze prijzen inbegrepen. Kosten en vergoedingen voor bouwspecificaties en vereiste officiële vergunningen zijn voor rekening van de klant.

De op de website of in het aanbod vermelde huurprijs is geldig voor de opgegeven huurperiode. Eventuele extra leverings- en verzendkosten zullen apart worden vermeld.

In geval van betalingsverzuim door de klant is de verhuurder gerechtigd onmiddellijke betaling van de gehele overeengekomen huurprijs te eisen.

Bij niet tijdige betaling is de verhuurder eveneens gerechtigd het huurobject in te houden. Dit ontslaat de klant echter niet van de verplichting om de overeengekomen huurprijs te betalen.

4.3 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden tot zijn beschikking, die op de website van de verhuurder worden aangegeven.

4.4 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van het contract.

5) Contractperiode/herroepingsrecht

De huurperiode begint met de ontvangst van de goederen en eindigt na de overeengekomen huurperiode. Een overdracht aan derden tijdens de huurperiode is uitgesloten.

De huurder verleent de verhuurder het recht, na onderling overeenkomen van een datum, de plaats van installatie te betreden teneinde foto's of video-opnamen te maken van de gehuurde goederen op de plaats van installatie. Meer informatie hierover is te vinden in onze informatie over gegevensbescherming op de URL https://glampingwelt.com/Datenschutz/kan worden gevonden.

6) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 Onze aanbiedingen staan open voor alle klanten met een verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Unie. De levering van huurgoederen vindt echter alleen plaats in EU-landen. Indien u een huur en levering in een ander land wenst, kan hierover in individuele gevallen eventueel onderhandeld worden en vragen wij om contact op te nemen.

6.2 In geval van levering van de gehuurde goederen, moet de huurder ervoor zorgen dat hijzelf of een door hem gemachtigde persoon de goederen in ontvangst neemt.

6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de gehuurde goederen over op de klant zodra de verhuurder de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of maatschappij die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de gehuurde goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen worden overhandigd. Indien de consument echter zelf de vervoerovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van een door de ondernemer voorgestelde keuze, gaat het risico reeds over bij de overhandiging van de goederen aan de vervoerder.

7) Montage/levering/verzorging en aansprakelijkheid

7.1 De gehuurde tenten en hun interieur dienen door de verhuurder in schone en nette staat te worden opgeleverd.

7.2 De huurder, indien hij ondernemer is, verklaart door zijn handtekening op de afleveringsbon dat hij de gehuurde goederen heeft gecontroleerd en ze in perfecte staat heeft overgenomen.Indien de huurder bij zijn terugkeer afziet van zijn deelneming aan de inventarisatie en de controle van het gehuurde goed, erkent hij de door de verhuurder uitgevoerde staatkundige controle .

De huurder verbindt zich ertoe het huurobject inclusief toebehoren alleen zelf te gebruiken of het alleen door te geven aan de personen die daartoe volgens de huurovereenkomst bevoegd zijn. De huurder verbindt zich er verder toe het huurobject en toebehoren met zorg te behandelen en te allen tijde op passende wijze te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. In geval van diefstal verbindt hij zich ertoe onmiddellijk aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau en de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen door overlegging van het proces-verbaal.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om van tevoren de weersomstandigheden te controleren en te beslissen of het weer geschikt is om te kamperen: wij raden af om op te zetten bij harde wind of bij windsnelheden van meer dan 50 km/u.

De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door slechte weersomstandigheden (inclusief harde wind en overstromingen), door vreemde dieren, wilde dieren of ander ongedierte dat een tent binnendringt, of door overmacht. De huurder moet zorgvuldig te werk gaan bij de keuze van een kampeerplaats en het gebruik van het product.

Let op de waarschuwingen.

Indien kachels, andere kook- of verwarmingstoestellen of andere apparatuur in de tenten worden gebruikt, is gebruik op eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de werking van brandstof of elektrische apparaten in de tent of in de nabijheid.

Roken (inclusief e-sigaretten) en het gebruik van kaarsen of vuur in de tenten is verboden.

7.3 Bij het plaatsen van een bestelling moet door de huurder een gedetailleerde plattegrond van het terrein op schaal aan de huurder worden verstrekt.

7.4 De huurder zal ervoor zorgen dat het terrein vlak en geschikt is voor de opbouw van het gehuurde goed en zal het terrein in de oorspronkelijke staat herstellen nadat het gehuurde goed is gedemonteerd. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke vordering die voortvloeit uit schade die door de huurder aan het terrein wordt toegebracht als gevolg van de afbraak.

7.5 De huurder is verplicht de verhuurder vóór de aanvang van de bouw in kennis te stellen van eventuele ondergrondse leidingen, buizen of andere bouwkundige bijzonderheden. Als de huurder deze verplichting op een dergelijke manier schendt, is alleen hij aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij de verhuurder tegen schadeclaims van derden.

7.6 De op- en afritten, alsmede de plaats van installatie moeten voor de transportvoertuigen begaanbaar zijn. De huurder verbindt zich ertoe de extra kosten te vergoeden die voortvloeien uit de ongeschiktheid van het terrein.

7.7 De naleving van de installatiedatum en de aanvang van de huurperiode vereisen de definitieve verduidelijking
van alle technische details en de ontvangst van de andere door de huurder te verkrijgen documenten, de officiële goedkeuring en een overeengekomen (aan)betaling.

7.8 Het verkrijgen van bouwvergunningen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Geweigerde of uitgestelde goedkeuringen of officiële eisen laten de contractuele relatie derhalve onverlet en ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot afname en betaling.

7.9 Afgezien van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen is de verhuurder jegens de klant niet aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid, tenzij er sprake is van persoonlijk letsel.

De verhuurder is onbeperkt aansprakelijk voor lichamelijk letsel uit welke rechtsgrond dan ook, anders alleen in geval van opzet of grove nalatigheid.

7.10 De huurder is aansprakelijk voor schade die zich tijdens de huurperiode voordoet en die verder gaat dan normale slijtage.De huurder is aansprakelijk voor schade aan het huurobject vanaf het moment van overname na montage tot het moment van teruggave aan onze medewerkers. De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder alle herstellings- en/of schoonmaakkosten na het einde van de huurperiode te vergoeden. De huurder verbindt zich er tevens toe de verhuurder de kosten te vergoeden van alle onderdelen van het huurobject die tijdens de huurperiode verloren zijn gegaan. Als volledige reparatie of reiniging niet mogelijk is, verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder de vervangingskosten van het gehuurde goed te vergoeden.

Indien de huurder het huurobject van het afleveradres verwijdert, is hij jegens de verhuurder aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan het huurobject.

8) Terugkeer

Voor huurvoorwerpen die niet worden teruggegeven, verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder de vervangings- of herstellingsprijs te vergoeden.

De teruggave van het huurobject inclusief toebehoren dient te geschieden uiterlijk op de dag na de laatste huurdag. In geval van laattijdige terugkeer is de huurder verplicht de huurprijs te betalen volgens de prijslijst / of pro rata voor elke bijkomende dag. Bovendien moet de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding betalen ten bedrage van de dagelijkse huurprijs / of pro rata, beperkt door de wederverkoopprijs van het huurobject, voor elke dag vertraging. In geval van voortijdige teruggave van het huurobject heeft de huurder geen recht op pro rata terugbetaling van de huurprijs.

9) Garantie

De bepalingen van de wettelijke garantie zijn van toepassing. De goederen zijn in een goed onderhouden en perfecte staat. Aangezien het om huurobjecten gaat, zijn gebruikssporen onvermijdelijk. De afmetingen en kleuren van de voorwerpen kunnen in werkelijkheid iets afwijken. Dit rechtvaardigt geen aanspraak op garantie. Bovendien geldt het volgende:

Voor ondernemers heeft de verhuurder de keuze van het type garantiemiddel;

Bovendien geldt voor ondernemers de verplichting tot kennisgeving van gebreken volgens § 377 UGB (Oostenrijks Wetboek van Koophandel), anders kunnen zij geen aanspraak maken op garantie, op schadevergoeding wegens het gebrek zelf of wegens een vergissing betreffende de gebrekvrije aard van het voorwerp.

10) Eigendom

De gehuurde objecten met alle onderdelen blijven eigendom van Lessor.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om op de gehuurde voorwerpen passende reclame aan te brengen of de voorwerpen te merken als eigendom van Glampingwelt. De aangehechte product- of bedrijfslogo's mogen door de huurder niet verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden.

11) Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Republiek Oostenrijk, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2 Wat het wettelijke herroepingsrecht betreft, is deze rechtskeuze voorts niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en afleveradres zich op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

11.3 Indien de klant ondernemer is in de zin van artikel 1.2, is de exclusieve bevoegde rechtbank de plaats van de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Dit geldt niet voor klanten die consumenten zijn.

12) Informatie over onlinegeschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.