Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over aankomende speciale aanbiedingen!

Annuleringsbeleid & formulier voor annulering (herroeping)

Annuleringsbeleid & Annuleringsformulier

Downloaden om op te slaan of af te drukken

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet zijn toe te rekenen aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen en gaat in geval van een aankoop in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, in geval van deelleveringen de laatste goederen. In geval van verhuur bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen

Glampingwelt GmbH
Jacquingasse 13/1
1030 Wenen
Oostenrijk
Tel: +43(0)6765562542
E-mail: info@glampingwelt.com

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post of e-mail verzonden brief) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

In geval van verhuur betekent dit echter dat de huurperiode en de levering van de goederen niet eerder kunnen beginnen dan 14 dagen na de sluiting van het contract.

U kunt ons ook verzoeken met de verhuur te beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en zo af te zien van uw herroepingsrecht.

Afstand van het herroepingsrecht in geval van huur

U hebt niet het recht om de overeenkomst te herroepen als u een tent huurt en de verhuur begint met uw uitdrukkelijke toestemming in combinatie met uw kennis van het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen in geval van voortijdige aanvang, zelfs vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Verklaring en kennis in geval van verhuur

van het begin van de uitvoering vóór het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen:

Door het indienen van het huuraanbod of het aanvaarden van ons aanbod (boeking), verklaart u zich dus uitdrukkelijk akkoord en erkent u dat de huur zal ingaan vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat er in dit geval geen herroepingsrecht meer bestaat en erkent uitdrukkelijk het verlies van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de terugtrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen;

Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen;

In geen geval zal u deze terugbetaling aangerekend worden. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden, tenzij de wet van de woonplaats van de consument in een dergelijk herroepingsrecht voorziet.

Voorts is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden.

Bovendien beschikt u niet over het herroepingsrecht als u een tent huurt en de huur begint met uw uitdrukkelijke toestemming in combinatie met uw kennis van het verlies van het herroepingsrecht in geval van voortijdig begin met de uitvoering van de overeenkomst, zelfs vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

B. Intrekkingsformulier

Indien u zich wenst terug te trekken uit dit contract, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Glampingwelt GmbH
Jacquingasse 13/1
1030 Wenen
Oostenrijk
Tel: +43(0)6765562542
E-mail: info@glampingwelt.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van consument(en)
________________________________________________________
Adres van consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is